Regulamin

Regulamin świadczenia usług kosmetologicznych i medycyny estetycznej Princess Clinic SECH-MED

 

§1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług  świadczonych w Princess Clinic sECH-MED, ul. Glinki 58, 85-173 Bydgoszcz, zwanego dalej „kliniką" :
 
Klienci kliniki mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu, zwanego dalej „Zabiegiem”.
Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu zarezerwowania terminu zbiegu.
 
§2 Klienci
Klientem kliniki może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna. 
Przed zapisaniem się na zabieg proszę zapoznać się z estetyką wykonywanych prac przez Princess Clinic SECH-MED.
 
§3 Higiena i bezpieczeństwo
Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Kliniki, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
Zabiegi wymagające przerwania ciągłości skóry wykonywane są z należytą higieną i sterylnością. A skóra zostaje zdezynfekowana. 
 
§4 Świadczenie usług 
Przed przystąpieniem do zabiegu przeprowadzony jest z Klientem szczegółowy wywiad w celu ustalenia czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń poza biegowych.
Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami poza biegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów osoba wykonująca ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Specjalisty o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, operacjach, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Specjalisty o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, osoba wykonująca może odmówić jego przeprowadzenia.
Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dotyczy to również osób z zaburzeniami.
 
§5 Płatność
Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi.
W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką. 
Gabinet zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Princess Clinic SECH-MED. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości.
Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
Rabat z tytułu posiadania KARTY GOLD nie łączy się czasowymi promocjami na zabiegi.
 
§6 Odpowiedzialność
Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Princess Clinic SECH-MED Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
Gabinet nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
Gabinet ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez osobę wykonującą go.
Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Gabinetu.
Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetologiczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 
§7 Rezerwacje
Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu telefonicznie.
Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 48 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia klinikę do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta oraz zadatek przepada.
Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Gabinet zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania osoby wykonującej, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie kliniki, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
Klinika zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Gabinet jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji czyli wpłaty zadatku w wysokości 200 zł.
Zadatek jest formą rezerwacji terminu i jest on bezzwrotny bez względu na sytuacje. Np. Pani godzinę przed wizytą informuje, że jest w ciąży lub ma opryszczkę
(tj. nie można skorzystać z zabiegu) ale wpłaciła zadatek i chce żeby skorzystała z niego jej siostra w innym terminie.
Zadatek jest BEZZWROTNY – PRZEPADA
Zadatek jest rezerwacją konkretnego terminu a NIE ZABIEGU przekładanego w przedziale kilku miesięcy.
Po ustaleniu daty i godziny wizyty należy wpłacić zadatek w umówionej kwocie. Kwota zadatku zostanie odliczona od kwoty wykonanego zabiegu. Zadatek należy wpłacić w ciągu 3 dni od daty umówienia wizyty. W przypadku nie wpłynięcia na konto wyznaczonej kwoty, wizyta zostaje anulowana.
Konsultacja przed zabiegowa odbywa się w gabinecie w dniu przewidywanego zabiegu. Jeżeli zabieg nie zostanie wykonany - koszt konsultacji wynosi 100 zł , w przypadku wykonania zabiegu - konsultacja jest bezpłatna.
Przekładanie zadatkowanego terminu więcej niż 2 razy skutkuje przepadnięciem zadatku.
Dane do wpłat :
Princess Clinic - SECH-MED
Mbank
71 1140 2004 0000 3702 7791 4800
tytułem : ZADATEK, imię i nazwisko, data i godzina zabiegu
 
§8 Reklamacje
Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania zabiegu lub jego efektów, w terminie 30 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w klinice w dowolnej formie.
Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Princess Clinic SECH-MED lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres kliniki. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 
§9 Bony podarunkowe - nabywanie i realizacja
1. Definicje:  bon upominkowy, zwany dalej Bonem – bon o charakterze indywidualnym na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta, zwanego dalejZamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Princess Clinic SECH-MED, w której zakupiony i realizowany jest Bon.
2. Bony upoważniają do skorzystania z usług i zakupu towarów zgodnie z obowiązującym cennikiem w miejscu jego realizacji.
3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu Gabinetu, bądź osobiście w Gabinecie.
4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
5. Bon ważny jest przez 6 miesięcy od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego lub Obdarowanego ważność może być przedłużona.
6. Po upływie okresu ważności, Bon PRZEPADA.
7. Ze względu na indywidualny charakter bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
8. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
9. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
10. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
11. Realizacja bonu nie łączy się z promocjami i kuponami promocyjnymi dostępnymi w  klinice Princess Clinic SECH-MED
12. Bon nie może służyć jako forma zapłaty do zakupu innego bonu.
13. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie.
14. Bon może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
15. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia zarezerwowanej wizyty minimum 48 godzin przed zaplanowanym terminem, z Bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku Bonu na konkretny zabieg Bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z Bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu(jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 100zł). Nie stawienie się Obdarowanego na umówioną wizytę lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji Bonu, bez prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty.
16. Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu.17. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji bonu, Klient lub Obdarowany zgłasza pisemnie lub mailowo na adres  sechmed@op.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji Bonu lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: dane Klienta lub Obdarowanego, numer Bonu, opis sytuacji. Princess Clinic SECH-MED zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.18. W przypadku, kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia Bonu, a termin ważności Bonu, jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek Klienta i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu Bonu. Duplikat jest wystawiany w formie pliku pdf i jest wysyłany na adres e-mail, z którego zostało założone zamówienie w ramach którego został nabyty bon. Wniosek należy kierować na adres  sechmed@op.pl.
19. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje właściciel kliniki.20. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów 
 
§10 Postanowienia końcowe
Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Princess Clinic SECH-MED
Klinika zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania na stronie  www.princessclinic.pl. Do rezerwacji i zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetologicznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

Copyright © 2023 Princess Clinic Sech-Med    Projekt i realizacja   ❤   PATSdesigner 

POLITYKA PRYWATNOŚCI